Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Απολογισμός του 5ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής ΠληροφορικήςΤο Επιμελητήριο Καβάλας, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ΑΜΘ, η Περιφέρεια ΑΜΘ και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ διοργάνωσαν στο σύγχρονο Εκθε- σιακό Κέντρο Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης», το πέμπτο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Βιο- μηχανικής Πληροφορικής (www.i2fest.gr) από Κυριακή 12 έως και Σάββατο 18 Οκτωβρί- ου 2014.
Το φεστιβάλ Βιομηχανικής της Πληροφορικής διέθετε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα δράσεων με στόχο να προσφέρει ερεθίσματα στους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων, να ανα- δείξει καινοτόμες πρακτικές από τον ελλαδικό χώρο, να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους και στους ανθρώπους της παραγωγής να δουν τις καινοτόμες προτάσεις τους  και όλα αυτά σε συνδυασμό με κάποιες πολιτιστικές δράσεις κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.
Οι δράσεις του 5ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής που έγιναν στο παραπάνω πλαίσιο ήταν:
Την Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 13, 14, 15, 16 και 17 Οκτωβρίου
επισκέφτηκαν το Φεστιβάλ πάνω από 3.300 μαθητές από 46 σχολεία της Μακεδονίας και της Θράκης.  Οι  μαθητές  απόλυτα  προγραμματισμένα  και  συντεταγμένα  παρακολούθησαν ομιλίες με θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συνεργατική μάθηση και
 Εκπαιδευ τικ ά  Ιδρύ μ ατα   της  χώρ ας  , από 2 σχολεία της δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και ανεξάρτητους εκθέτες, που αφορούσαν σε ρομποτικές κατασκευές, συστήματα βασισμένα σε υπολογιστή (ενσωματωμένα συστήματα) και εμπορικά πακέτα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής 12, της Τετάρτης 15, της Παρασκευή 17 και του
Σαββάτου 18 Οκτωβρίου επισκέφτηκαν τον εκθεσιακό χώρο και  ξ εναγήθη καν  στα  ε κθέμ ατ α
Διεξήχθη ένα σεμινάριο 10 ωρών με θέμα τα ενσωματωμένα συστήματα τον μικροελε- γκτή ARDUINO τα απογεύματα της Δευτέρας, Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής 13,14,16 και 17 Οκτωβρίου.Την Παρασκευή το απόγευμα έγινε στο αμφιθέατρο του εκθεσιακού κέντρου ενημέρωση από ανθρώπους της Vodafone για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία και τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του τμήματος μηχανικών πληροφορικής στην εν λόγω εταιρεία.
Έγιναν δύο ημερίδες αφιερωμένες στην «Καινοτομία και την επιχειρηματικότητα».
Την πρώτη ημερίδα, που έγινε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, άνοιξε η δήμαρχος της Καβά- λας κ. Δήμητρα Τσανάκα, που με την ολιγόλεπτη ομιλία της κήρυξε την έναρξη του Φεστι- βάλ. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και μίλησαν:
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας κ. Πέ- τρος Σουκουλιάς με θέμα: «Στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης (Smart specialization) στην ΑΜΘ»
Ο Καθηγητής του ΑΠΘ και διευθυντής του URENIO κ. Νικόλαος Κομνηνός με θέμα: Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και ανάπτυξη καινοτομίας στην περίοδο 2014-2020”
Η ημερίδα έκλεισε με ημίωρο κλασικό μουσικό πρόγραμμα από τις καθηγήτριες του μου- σικού σχολείου Καβάλας κ. Χρυσούλα Μίσχου (βιολί) και κ. Σοφία Παλαιολόγου (πιάνο).
Τη δεύτερη ημερίδα που έγινε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου τίμησαν με την παρουσία τους και μίλησαν:
Ο Καθηγητής οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Δημήτριος Γκρίτζαλης με θέμα: «Έ- ξυπνα Αυτοκίνητα: Καινοτομίες για περισσότερη ιδιωτικότητα».
Ο αντιπρόεδρος επιμελητηρίου Καβάλας κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης με θέμα: «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα, θεωρία και πράξη».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος με θέμα: «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα και ο ρόλος του νέου ΕΣΠΑ».
Ο  επικεφαλής  πολιτικού  κινήματος  «Το  Ποτάμι»  κ.  Σταύρος  Θεοδωράκης  με  θέμα:
«Καινοτομία και επιχειρηματικότητα»
Έγινε ο  α πολογισμ ός  των  εργασιώ ν  του Φεστιβάλ από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Ε- πιτροπής του Φεστιβάλ Καθηγητή Δ. Πογαρίδη και η  απο νομή  των  βραβείων  στις εργασίες εκθέματα, όπως αυτή αποφασίστηκε με μυστική ψηφοφορία του σώματος αξιολόγησης των εργασιών που αποτελούνταν από τους 100 εθελοντές.
Το Φεστιβάλ έκλεισε με ένα εξαίρετο ημίωρο μουσικό πρόγραμμα της ορχήστρας των πνευστών  του    Μου σικού   Σχολεί ου   Καβ άλ ας   υπό  την  επιμέλεια  και  διεύθυνση   της καθηγήτριας κ. Νανόρα Κυρακής.
Τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από 18.00 έως και 21.00 έγινε σεμι- νάριο με θέμα  «Κ ατ ασκ ευ άζω  το  πρώ το  μ ου  Ρ ομ πότ   Ο  μ ικροελεγκτής  Arduino» το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 100 άτομα.
Την Παρασκευή το απόγευμα η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE παρουσίασε στους εθελοντές τις δράσεις της εταιρείας και τις ευκαιρίες απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι επισκέπτες μπορούσαν να περιηγηθούν στον εκθεσιακό χώρο, όπου οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Το γεγονός που εντυπωσίασε, πέρα απ όλα τα άλλα, τους επισκέπτες ήταν η εξαιρετική του οργάνωση  και  οι   100   εθε λοντέ ς   φοιτητέ ς   και  εκπαιδευτικοί  που  με  τη  φιλοτιμία,  την ευγένειά  και  την  θέλησή  τους  για  προσφορά  αποτέλεσαν  τον  καταλύτη  και  συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία των στόχων του φεστιβάλ με το ελάχιστο δυνατό κόστος.Τα παρακάτω 46 σχολεία από 8 νομούς της Μακεδονίας με πάνω από 3.300 μαθητές επισκέφτηκαν το φεστιβάλ:

 ΝΟΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ  (22 σχολεί α,  1 829 μ αθητέ ς)

18ο Δημοτικό σχολείο Καβάλας (40) Δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης (60) Δημοτικό σχολείο Ν. Καρβάλης (65) Ειδικό σχολείο Ν. Καρβάλης (35) Μουσικό σχολείο  Καβάλας(80)
2ο Γυμνάσιο Καβάλας (64)
3ο Γυμνάσιο Καβάλας (110)
4ο Γυμνάσιο Καβάλας (90)
5ο Γυμνάσιο Καβάλας (50)
6ο Γυμνάσιο Καβάλας (240)
7ο Γυμνάσιο Καβάλας (78) Γυμνάσιο Καρβάλης (95) Γυμνάσιο Κεραμωτής (100)
1ο ΕΠΑΛ Καβάλας (55)
1o ΓΕΛ Καβάλας (120)
2ο ΓΕΛ Καβάλας (120)
3ο ΓΕΛ Καβάλας (105)
5ο ΓΕΛ Καβάλας (80)
6ο ΓΕΛ Καβάλας (120) ΓΕΛ Χρυσούπολης (97) ΕΠΑΛ Χρυσούπολης (90)
Εσπερινό ΕΠΑΛ Καβάλας (35)

 ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔ ΟΠ ΗΣ  (σχολεί α,  388  μ αθητέ ς)
1ο Γυμν Κομοτηνής (100)
3ο Γυμν Κομοτηνής (110)
4ο Γυμν Κομοτηνής (50) Γυμν Οργάνης (15)
1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής (28)
3ο Λυκ Κομοτηνής (85) ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ  (5  σχολεί α,  221  μ αθητέ ς)
Γυμν Σμίνθης (50)
1ο ΕΠΑΛ Ξάνθης (45) Εσπερινό ΕΠΑΛ Ξάνθης (35)
2ο Λύκ Ξάνθης (51) Λύκ Ιάσμου (40)

 ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑ Σ  (3  σχολεί α,  124  μ αθητέ ς)
Γυμν Νευρκοκοπίου (40)Γυμν Προσοτσάνης (60) ΓΕΛ Νευροκοπίου (24)

 ΝΟΜΟΣ  ΕΒ ΡΟΥ  (5  σχ ολεία ,  314  μ αθητέ ς)
1ο Γυμν Ορεστιάδας (75)
3ο Γυμν Ορεστιάδας (49) Γυμν Σουφλίου (55)
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Αλεξανδρούπολης (80)
3ο Λυκ Αλεξανδρούπολης (55)

 ΝΟΜΟ Σ  ΣΕ ΡΡΩΝ  (2  σ χολεί α,  87  μ αθητέ ς)
ΕΠΑΛ Σερρών (45)
Γυμν Νέου Σκοπού (42)

 ΝΟΜΟΣ  ΠΕ ΛΛ ΑΣ  (2  σχολεί α,  110  μ αθητέ ς)
2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών (60) ΕΠΑΛ Αριδαίας (50)

 ΝΟΜΙΣ  ΚΙΛ ΚΙΣ  (1σχο λείο,  100  μ αθητέ ς)
1ο ΓΕΛ Κιλκίς (100)

Παρουσιάστηκαν οι παρακάτω 42 εργασίες από 7 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 2 σχολεία της δευτεροβάθμιας και 3 ανεξάρτητους εκθέτες:

ΤΕΙ Καβάλας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής)
1.   MyGreenHouse-Το έξυπνο θερμοκήπιο
2.   PLP-Εφαρμογή ANDROID για εκπαιδευτικούς σκοπούς
3.   Poster Έξυπνη Τορπίλη ST14
4.   Remote Vehicle Control - R.V.C.
5.   Teacher assistant
6.   Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Κατάστασης Παραλίας-Beach Remote Monitoring
7.   Αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής κεριών
8.   Έλεγχος εισόδου με τη βοήθεια προσώπου και δακτυλικού αποτυπώματος
9.   Έξυπνο κινούμενο ξυπνητήρι αποφυγής εμποδίων ξυπνητήρι
10. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
11. Ηλεκτρονικό supermarket
12. Λογισμικό προσομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
13. Όχημα που ακολουθεί μια γραμμή
14. Σύστημα Ελέγχου Θερμοκηπίου
15. Σύστημα καταμέτρησης επισκεπτών σε έκθεση
16. Το εχθρικό νησί-Τρισδιάστατο διαδραστικό παιχνίδι δράσης
17. Φωνητική διαχείριση βαθμολογίας
18. Ασύρματος έλεγχος ηλεκτρικού οχήματος με τη βοήθεια της κίνησης του χεριού

Πολυτεχνείο Ξάνθης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ)
19. Arduino-iPhone e-Health Sensor Platform20. Technical cost evaluation of solar heating systems in Greece
21. Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου σιδηροδρόμου
22. Απομεμακρυσμένη διαχείριση και έλεγχος οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (mi- home)
23. Έλεγχος ρομποτικού βραχίονα με χρήση προηγμένων αλληλεπιδράσεων
24. Μηχανουρονικό σύστημα ασφαλείας ανοιχτού χώρου με χρήση ασύρματου δικτύου αισθητήρων (ΑΔΑ)
25. Σύστημα μετρήσεων υγρασίας (αέρος), θερμοκρασίας, επαφής, δονήσεων και επιτά- χυνσης με Arduino Mega
26. Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή εκτυπωτή 3D τεχνολογίας DLP-SLA
27. Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή εκτυπωτή 3D τεχνολογίας FDM (Fused
Deposition Modeling)

ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Αυτοματισμού)
28. Drone - Η βοήθεια από ψηλά
29. RIBS - Remote Integrated Barbecue System
30. RoboGuard - Όχημα Φύλακας με Δυνατότητες Τηλεχειρισμού
31. Εκπαιδευτική Μονάδα Καινοτομίας Φοιτητών

Ανοιχτό πανεπιστήμιο
32. Εφαρμογή καταγραφής διαδρομής και πλοήγησης

ΤΕΙ Στερεά Ελλάδας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής)
33. Εκπαιδευτική μακέτα «Το πρώτο μου ρομποτικό όχημα»
34. Εκπαιδευτική διαδραστική μακέτα γνωριμίας με το Arduino.
35. Σύστημα ανίχνευσης πτώσεων ηλικιωμένων με δίκτυο αισθητήρων.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φυσικής)
36. Αυτόνομος εξωσκελετός για τεχνητή υποβοήθηση του ανθρώπινου αντιβραχίου

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής)
37. Αυτόνομο όχημα καθοδηγούμενο από GPS

ΕΠΑΛ Χρυσούπολης
38. Υδροηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας

6ο Γυμνάσιο Καβάλας
39. Οικιακός εκτυπωτής τρισδιάστατων αντικειμένων

Ανεξάρτητοι εκθέτες
40. AUTO AVANTA
41. AUTOSYNERGIO
42. Robot ΠειρατήςΤα βραβεία στα εκθέματα του φεστιβάλ απονεμήθηκαν ως εξής:

 Θρ άκης  στην αρτιότερη εργασία (έκθεμα) του φεστιβάλ με τίτλο «Έξυπνη Τορπίλη ST14
(Smart Torpedo 2014, δημιουργούς τους Παναγιώτη Ρίζο και Νικολέτα Μιχαηλίδου και επιβλέποντα τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ Δρ. Δημήτριο Πογαρίδη.

1ο   Β ρ αβείο  στην εργασία (έκθεμα) με τίτλο «Ασύρματος Έλεγχος Ηλεκτρικού Οχήματος με την Κίνηση των Δακτύλων (Gesture Controlled Electric Vehicle)»,  δημιουργό τον Δημήτριο Μαργαριτιάδη και επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανι- κών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δρ. Θεόδωρο Παχίδη

2ο  Βρ αβείο  στην εργασία (έκθεμα) με τίτλο: «Οικιακός Τρισδιάστατος Εκτυπωτής (Home
3D Printer» και δημιουργό τον Δημήτριο Χατζή του Γεωργίου

3ο  Β ρ αβείο  στην εργασία κθεμα) με τίτλο «Αυτόνομο Όχημα Καθοδηγούμενο από GPS (Autonomous Vehicle Driven Through GPS)» και δημιουργό τον Ανδρέα Τσιρογιάννη.

Έπαινοι για τη σημαντική προσφορά τους στο Φεστιβάλ απονεμήθηκαν, με ομόφωνη από- φαση της Οργανωτικής Επιτροπής, στους κ.κ.:
Σπυρίδωνα Μουρούτσο Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης ως ελάχι- στη τιμή, για την συνεχή υποστήριξη του Φεστιβάλ μέσα από την άοκνη και αδιάλειπτη συμμετοχή του με τις αξιόλογες εργασίες (εκθέματα) των φοιτητών του.
Ελευθέριο Μωϋσιάδη Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τε- χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως ελάχιστη τι- μή, για την συνεχή υποστήριξη του Φεστιβάλ μέσα από την άοκνη και αδιάλειπτη συμμετοχή του με τις αξιόλογες εργασίες (εκθέματα) των φοιτητών του.
Παναγιώτη Παπάζογλου Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Ελλάδας, ως ελάχιστη τιμή, για την συ- νεχή υποστήριξη του Φεστιβάλ μέσα από την άοκνη, αδιάλειπτη και πολύπλευρη εθελοντική
συμμετοχή τους στις δράσεις του Φεστιβάλ.
Όλγα Μάμαλη Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ως ελάχιστη τιμή, για την συνεχή υποστήριξη του Φεστιβάλ μέσα από την άοκνη και αδιάλειπτη συμμετοχή των καθη- γητών και των μαθητών του σχολείου στις μουσικές δράσεις του Φεστιβάλ.
Δημήτριο Χατζή του Γεωργίου ως το νεώτερο (14 ετών) δημιουργό και εκθέτη του Φεστι- βάλ με το έκθεμα με τίτλο «Οικιακός Τρισδιάστατος Εκτυπωτής»

1. Μωϋσιάδης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας, Τμ. Μηχ. Πληροφορικής
2. Καραμπατζάκης Δημήτριος Δρ. Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
3. Τσαλαμάνης Ιωάννης Δρ. Ηλεκτρονικός Μηχανικός
4. Λυτρίδης Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
5. Βροχίδου Ελένη M.Sc. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
6. Μπακάλη Ιωάννα, Μηχανικός Βιομηχανικής ΠληροφορικήςΤην καρδιά του Φεστιβάλ αποτέλεσαν οι 100 εθελοντές φοιτητές του ΤΕΙ Καβάλας και των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων.

Με την ευγενική υποστήριξη των:
1. Δήμου Καβάλας, με την παροχή για 7 μέρες μιας ξύλινης κατασκευής για τη διαφημιστική
καμπάνια κατά τις ημέρες του Φεστιβάλ και οικονομική χορηγία 1.000€.
2. Μουσικού σχολείου Καβάλας, με το μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Στην επιτυχία της προσπάθειας συμμετείχαν σημαντικά με την ευγενική χορηγία τους οι παρακάτω:
1. Χορηγοί
VODAFONE με τα μπλουζάκια των εθελοντών.
Φούρνοι Φελαχίδη, ΝΕΟΓΑΛ, ΑΜΒΡΟΣΙΑ (Επισιτιστικές  Επιχειρήσεις), Νερό Ζαγόρι, Su- permarket Μασούτης για τη διατροφή και τους καφέδες των εθελοντών στον εκθεσιακό χώ- ρο.
Champion Security για τη νυχτερινή φύλαξη του εκθεσιακού χώρου.
Χορηγοί Επικοινωνίας:
Ραδιοφωνικοί σταθμοί: Ράδιο Energy, Χ-Radio, Studio 7, Πρωινή FM, Ράδιο Ενήμερος, ALPHA Radio, στο κόκκινο, Ράδιο Νεάπολις.
Εφημερίδες:  Έβδομη,  Νέα  Εγνατία,  Πρωινή,  Καθημερινός  Τύπος,  Ενήμερος,  Καβάλα, Νεάπολις
Τηλεοπτικοί  σταθμοί:  CENER  TV,  ENA  CHANNEL,  ΠΡΩΙΝΗ  TV,  STAR  Βόρειας
Ελλάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.  www.i2fest.gr

Οικονομικά στοιχεία του Φεστιβάλ:

Ο Προϋπολογισμός 5ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής
ΤΕΙ Καβάλας
3.000€
Περιφέρεια ΑΜΘ
2.000
Δήμος Καβάλας
1.000
Γενικό Σύνολο Δαπανών
6.000

Ο Απολογισμός 4ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής
ΤΕΙ Καβάλας
2.991,14€
Περιφέρεια ΑΜΘ
1.948,85€
Δήμος Καβάλας
1.000,00
Γενικό Σύνολο Δαπανών
6.000,00

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ΑΜΘ
Αν κοστολογούνταν η δωρεάν προσφορά του συνεργατών του ΚΤΕ σε πραγματικά έξοδά, όπως βενζίνες για μετακινήσεις και επισκέψεις σε σχολεία, κινητά τηλέφωνα κ.λ.π., καθώς και οι εργατομήνες εθελοντικής εργασίας για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ θα ξεπερνούσε
τις                                                                                                                          30.000€Αναλυτικά έξοδα του 5ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής

ΤΕΙ ΑΜΘ

Καθαριότητα χώρων

1200.00€
Ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος

700.00€
Σάντουιτς για διατροφή εθελοντών (τεμ. 700)

700.00€
Αεροπανώ (τεμ. 2)

391,14€

Σύνολο
2991,14€

Περιφέρεια ΑΜΘ

Αφίσες (τεμ. 300)

270,60€
Αεροπανώ (τεμ. 1)

195,57€
Τρίπτυχα φυλλάδια (τεμ. 3.00)

622,61€
Επιστημονικά posters σε μουσαμά (τεμ. 25)

553.50€
Διαφημιστικά φλάιερ (τεμ. 6.000)

215,25€
Πινακίδες εκθετών σε μουσαμά (Τεμ. 25)

91,72€

Σύνολο
1948,85€

Δήμος Καβάλας

Κάλυψη μουσικής εκδήλωσης

500.00€
Αεροπανώ (τεμ. 1)

195,57€
Έπαινοι και άλλο αναλώσιμο υλικό

300.00€

Σύνολο
995,57€

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες απ τις καταθέσεις απόψεων στο βιβλίο επισκέψεων των εκπροσώπων των σχολείων:

1ο   Ε ΠΑΛ  Κ αβάλας
Συγχαρητήρια για την υπέροχη ιδέα να προβληθούν οι καινοτομίες που κατασκευάζουν οι φοι-
τητές και μαθητές, αποδεικνύοντας έτσι ότι και δουλειά γίνεται και ότι μυαλά υπάρχουν.

1ο   Γυμ νάσιο  Κ ομ οτηνής
Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας, στις εποχές που ζούμε τέτοιες πρωτοβουλίες συγκινούν,
ενθαρρύνουν και εμπνέουν. Καλή αντάμωση  του χρόνου.
Υ.Γ: Αν έχουν σημασία οι εντυπώσεις που καταγράφονται είναι φιλολόγων!!

4ο   Γυμ νάσιο  Κ ομ οτηνής
Συγχαρητήρια, για άλλη μια χρονιά, έχουμε έρθει για 2η συνεχή χρονιά στο φεστιβάλ και σίγου- ρα θα προσπαθήσουμε να ξανά έρθουμε. Ευχαριστούμε!

 Ε ρ γ αστήρ ιο  Ε π αγγ ελμ ατικής  Ε κπ αίδευσης  και  Κατάρτισης  Κ αβάλα ς
Εξαιρετική ιδέα διοργάνωσης. Ότι καλύτερο έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια.18ο   Δ ημ οτικό  Σχολείο  Καβάλ ας
Ότι καλύτερο έχουν δει τα παιδιά μας. Η καλύτερη εκπαιδευτική εκδρομή. Να επαναλαμβάνεται
κάθε χρόνο.

3ο   ΓΕ Λ  Κ αβάλας
Γοητευμένοι και ενθουσιασμένοι από τις εφευρετικές και πρωτοποριακές δημιουργίες. Θαυμα-
σμός για τις υπέροχες κατασκευές και την προνοητική σκέψη. Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους κατασκευαστές και σε όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση αυτή.
Υπέροχη παρουσίαση μείναμε πραγματικά ενθουσιασμένοι. Μπράβο στους φοιτητές για τις και- νοτόμες κατασκευές τους! Εξαιρετικές τέτοιες διοργανώσεις. Ευχαριστούμε πολύ.

5ο   ΓΕ Λ  Κ αβαλάς
Ομολογουμένως τα εκθέματα ήταν εντυπωσιακά από τους 3D εκτυπωτές στα ιπτάμενα ελικο-
πτεράκια και με πρακτικές εφαρμογές πραγματικά χρήσιμες. Εύχομαι  τέτοιες εκθέσεις  να απο- τελέσουν το εφαλτήριο για την καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας της χώρας μας. Συγχα- ρητήρια στους δημιουργούς.

1ο   Γυμ νάσιο  Ορ εστιάδας
Τα εκθέματα μας εντυπωσίασαν και πήραμε πολύτιμες εμπειρίες. Περάσαμε εξαιρετικά, γνωρι-
στήκαμε με τους φοιτητές των τμημάτων. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνω- ση του φεστιβάλ. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας επισκεφτούμε και στο μέλλον.

 ΓΕ Λ  Χ ρ υσούπ ολης
Για άλλη μια φορά δικαιώνεται η επιλογή μας να επισκεφτούμε την έκθεση σας. Καινοτόμες
προτάσεις πραγματικά εντυπωσιακές, αποδεικνύουν τι μπορεί να κάνει η νεολαία μας ακόμα και στις σημερινές πενιχρές οικονομικά μέρες μας. Ελπίζουμε να συνεχίσετε την προσπάθειά σας!

 Γυμ νάσιο  Σμ ίνθης  Ξάνθης
Τα εκθέματα της ρομποτικής μας εντυπωσίασαν. Συγχαρητήρια για την αξιόλογη και αξιέπαινη
προσπάθεια σας . Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίαση.
Η προσπάθεια πολύ αξιόλογη, καθηγητές και φοιτητές είναι αξιέπαινοι. Ελπίζω έστω και ένας μαθητής να αναπτύξει ενδιαφέρον για την επιστήμη και την τεχνολογία με αφορμή τα σημερινά ερεθίσματα. Καλή συνέχεια!
Ένα πολύ μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλους και ιδιαίτερα στα παιδιά. Μακάρι να βρεθούν κάποιοι που θα τα στηρίξουν. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ!!!

1ο   Ε ΠΑΛ  Κ ομ οτηνής
Συγχαρητήρια για την εξαίρετη προσπάθεια. Η έκθεση ήταν εντυπωσιακή για τους μαθητές για
τους περισσότερους από τους οποίους ήταν η πρώτη τους επαφή με την ρομποτική. Ελπίζουμε η προσπάθεια σας να συνεχιστεί και να μπορέσουμε να σας επισκεφτούμε και τις επόμενες χρο- νιές.3ο  Γυμ νάσιο  Κ αβάλας
Η έκθεση ήταν πολύ ωραία. Πολύ σημαντική η παρουσία των εθελοντών, οι οποίοι βοήθησαν
πολύ. Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την όλη προσπά- θεια :
Α) Ο χώρος ήταν πολύ μικρός. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος χώρος για τα εκθέματα.
Β) Οι εθελοντές που παρουσιάζουν τα εκθέματα δεν ακούγονταν. Απαραίτητη είναι η υποστήρι- ξη της κάθε παρουσίασης με κάποιο είδος μικροφώνου.
Γ) Υπήρχε πολλή ζέστη με αποτέλεσμα κάποιοι μαθητές να λιποθυμήσουν. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και να βελτιώνετε τις όποιες αδυναμίες.

 1ο  Γυμ νάσιο  Χ ρ υσούπ ολης
Μας άρεσαν πολύ τα ρομποτικά καλλιτεχνουργήματα!

 Μουσι κό  Σχολείο  Κ αβάλ ας
Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση από τον κ. Πογαρίδη και τον
κ. Παπάζογλου. Οι μαθητές μας ενθουσιάστηκαν.

 Γυμ νάσιο  Ν.  Σκοπού  Σ ερ ρ ών
Εκπληκτικές επινοήσεις. Λυπούμαστε για τον πολύ λίγο χρόνο που διαθέσαμε.

1ο  ΓΕ Λ  Κ αβάλας
Μια προσπάθεια εξαιρετική από τους σπουδαστές του ΤΕΙ Καβάλας και του Πανεπιστημίου
Ξάνθης με εξαιρετική παρουσίαση και πλήρη ενημέρωση από όλους.

 ΓΕ Λ Ιάσμ ου  Ξάνθης
Εξαιρετικές ιδέες και εφευρέσεις! Συγχαρητήρια σε όλους τους νέους επιστήμονες. Ευχόμαστε
να γίνει ετήσιος θεσμός αυτό το Φεστιβάλ! Καλή συνέχεια.

1ο  ΓΕ Λ  Κ ιλκίς
Κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο! Σπουδαία προσπάθεια που προσφέρει ερεθίσματα στους νέ-
ους. Πολύ εντυπωσιακή η προσπάθεια του 14χρονου μαθητή στον εκτυπωτή 3D.

2ο  Ε ΠΑΛ  Γιαννιτσών
Εντυπωσιακό και διδακτικό. Πήρα πολλές ιδέες για το σχολείο.

1ο  Ε ΠΑΛ  Αρ ιδαίας
Εντυπωσιαστήκαμε από τα εκθέματα, το μεράκι των ανθρώπων και την τεχνολογία σας! Πολλά
συγχαρητήρια και ευχή να σας δούμε και του χρόνου.

2ο  Λ ύκειο  Ξάνθης
Ευχαριστούμε πολύ για την πρωτοβουλία να προβάλλετε τις εργασίες των φοιτητών σας, που
έγιναν με τη βοήθειά σας και που μπορούν να δώσουν ερέθισμα σε νεότερα παιδιά να ασχολη- θούν με την χρήση και εφαρμογή της Πληροφορικής για την διευκόλυνση της ζωής μας και να λύσει και προβλήματα (ιατρικής φύσης) κινητικότητας και εξυπηρέτησης ανθρώπων με πραγ- ματικά ουσιαστικές ανάγκες. Ελπίζω να έχουν εμπνευστεί κάποιοι από τους μαθητές μας, ώστε να προσφέρουν κοινωνικό έργο.1ο  Δ ημ οτικό  Σ χολείο  Ε λευθερ ούπ ολης
Πολύ ωραία πρωτοβουλία για την ανάδειξη της δουλειάς των παιδιών, άρτια οργανωμένο, κα-
λή και σωστή πληροφόρηση. Καλή συνέχεια.
Όλες οι δημιουργίες ήταν πρωτότυπες και εντυπωσιακές. Συγχαρητήρια στους φοιτητές και στους καθηγητές τους. Καλή συνέχεια και ραντεβού του χρόνου.

3ο  ΓΕ Λ  Κ ομ οτηνής
Εξαιρετική δουλειά, εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα μοντέλα, πολύ καλή η παρουσίασή τους
από τους φοιτητές, έξυπνες καινοτομίες. Πιστεύω ότι οι μαθητές μας εντυπωσιάστηκαν και πή- ραν αρκετά ερεθίσματα ώστε να ασχοληθούν και οι ίδιοι με την πρακτική χρήση της Πληροφο- ρικής. Πραγματικά ενδιαφέρουσα η δουλειά του μαθητή με τον 3D εκτυπωτή. Μπράβο σε ό- λους σας.

 Γυμ νάσιο  Σουφ λίου
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ξενάγηση και συγχαρητήρια στους δημιουργούς των εκθεμάτων.
Μείναμε ενθουσιασμένοι!!!

7ο  Γυμ νάσιο  Κ αβάλας
Εντυπωσιακή και ενδιαφέρουσα η έκθεση. Οι νέοι επιστήμονες με τη φρεσκάδα και τις ιδέες
τους κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, τους έδωσαν ερεθίσματα και τους άφησαν ωραίες εντυπώσεις για τη δουλειά των σχολών ΤΕΙ, Πανεπιστημίων και ΕΠΑΛ.

 Μπ αμπ αλώνα  Ελένη,  Σ χ ολ ική  Σ ύμ βουλος  Πληρ οφ ορ ικής  Α .Μ. Θ.
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την άριστη οργάνωση και υλοποίηση του 5ου Φεστι- βάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής. Εξαιρετικές ιδέες και εφευρέσεις. Θαυμάσια ακτίνα ελπίδας για την τεχνολογία, την συνεργασία των ανθρώπων και την εξέλιξη. Μπράβο σε όλους τους συ- ντελεστές!

 Ε ΠΑ Λ  Χρ υσούπ ολης
Τα θερμά μας συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον κ. Πογαρίδη για την τιμή που

μας έκανε ώστε να συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ. Η όλη εκδήλωση ήταν πάρα πολύ καλή με πρωτότυπες ιδέες, έργα, κατασκευές. Ελπίζουμε αυτός ο θεσμός να κρατήσει όσο γίνεται περισ- σότερο και να έχει ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση και συμμετοχή τα επόμενα χρόνια. Πήραμε πολλές ιδέες, τα παιδιά το χάρηκαν και ελπίζουμε κάποια από αυτά τα επόμενα χρόνια να γί- νουν φοιτητές του Τμήματός σας. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια προς όλους που μόχθησαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου