Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Έργο STATUS: Στρατηγικό σχέδιο αστικής ανάπλασης της Καβάλας. Η «πόλη» σχεδιάζει για την πόλη (βίντεο)
 Ο ∆ήµος Καβάλας συµµετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο Έργο STATUS: Strategic Territorial Agendas for "Small and Middle-Sized Towns" Urban Systems”, που έχει σαν στόχο να υποστηρίξει τις πόλεις στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν στρατηγικά πολεοδοµικά σχέδια ως εργαλεία για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και να τις καθοδηγήσει στην προσπάθεια εφαρµογής των σχεδίων αυτών. Το έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα SOUTH EAST EUROPE («ΝοτιοανατολικήΕυρώπη») και συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνική συµµετοχή. Μέσα από τις µέχρι τώρα διαβουλεύσεις µε τους εταίρους του έργου και λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα άλλων ευρωπαϊκών έργων που υλοποιεί ο ∆ήµος Καβάλας και στα οποία συµµετείχατε, η στρατηγική για το παρόν έργο προσανατολίζεται στην «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος του ∆ήµου Καβάλας και τον Εµπλουτισµό µε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού».
Συνολικά προβλέπεται η διενέργεια 3 προπαρασκευαστικών και ενός τελικού
workshop στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου. Το πρώτο εξ αυτών διοργανώθηκε
στην Καβάλα τον ∆εκέµβριο του 2013. Προσκλήθηκαν όλοι οι τοπικοί φορείς που
έχουν ενεργό ρόλο σε αστικό / περιαστικό επίπεδο, µε σκοπό τον προσδιορισµό του
τρόπου άσκησης της τοπικής διακυβέρνησης σε θέµατα πολεοδοµικού ενδιαφέροντος (ποιος είναι αρµόδιος για κάθε θέµα, πώς ασκεί ο κάθε φορέας πολιτική κ.λπ.). Το πρώτο εργαστήριο προσδιόρισε τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο αστικός / περιαστικός ιστός του ∆ήµου Καβάλας, σε τέσσερις θεµατικές ενότητες: περιβάλλον, τουρισµός και πολιτισµός, αστική ανάπτυξη και προσβασιµότητα, ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα.
Το δεύτερο εργαστήριο έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2014 στις Κρηνίδες και στην
Καβάλα, όπου προσκλήθηκαν εκ νέου όλοι οι τοπικοί φορείς. Το εν λόγω εργαστήριο εντόπισε και πρότεινε λύσεις των προβληµάτων που προσδιορίστηκαν στο πρώτο εργαστήριο, µέσω των εργαλείων που διαθέτει ο πολεοδοµικός σχεδιασµός. Με το τέλος του δεύτερου εργαστηρίου δηµιουργήθηκε µια πρώτη στρατηγική πολεοδοµική agenda για τον ∆ήµο Καβάλας.
Το τρίτο εργαστήριο εστίασε στην εφαρµογή των παραγόµενων από τα δύο
προηγούµενα εργαστήρια στρατηγικών agendas, µέσω της οριστικοποίησής και
υλοποίησης των στρατηγικών πολεοδοµικών σχεδίων µεγάλων παρεµβάσεων
(δηµιουργία µελετών και poster plan).
Κεντρικός σκοπός του τέταρτου εργαστηρίου είναι να υποδείξει τους φορείς που θα
συµµετέχουν στην «Οµάδα ∆ράσης για την Πόλη» (Urban Task Force), η οποία θα
οριστικοποιήσει τη στρατηγική agenda, θα συγκεκριµενοποιήσει τις δράσεις και θα
λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης και προώθησης ιδεών και λύσεων για τα
ζητήµατα του ∆ήµου Καβάλας. Επιπλέον, απώτερος στόχος του τέταρτου και
τελευταίου εργαστηρίου, είναι η δηµιουργία και λειτουργία ενός Urban Center (Τοπικού Παρατηρητηρίου).
Όπως δήλωσε στην κάμερα μας η Ιώ Χατζηβαρύτη – Επιστημονική Συνεργάτης του Δήμου Καβάλας «Το ζητούμενο του έργου είναι όλοι οι φορείς να έρθουν σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης και να δημιουργήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο για την πόλη του. Τι η πόλη πραγματικά θέλει για την πόλη της. Με το τέλος αυτής της ημερίδας σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα όργανο διαβούλευσης στο οποίο θα απευθύνεται η πόλη κάθε φορά που θέλει να εισάγει μια νέα ανάπλαση.»

Ιώ Χατζηβαρύτη – Επιστημονική Συνεργάτης του Δήμου Καβάλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου